Επιστημονική βιβλιοθήκη

Αγγελική Παπαθανασίου, Ο Μαρξ της κριτικής. Βίος και πειθάρχηση στον καπιταλιστικό παραγωγικό κανόνα, 2016

Ανατρέχοντας στο σύνολο του μαρξικού έργου, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει την ύπαρξη μιας κεντρικής προβληματικής που διαπερνά τόσο τις πρώιμες όσο και τις ώριμες στιγμές της σκέψης του Μαρξ. Πρόκειται για την κριτι­κή της βιοπολιτικής λειτουργί­ας του κεφαλαίου, προβλημα­τική η οποία αναφέρεται στην κοινωνική λειτουργία του κε­φαλαίου ως ενός πλέγματος σχέσεων εξουσίας και εκμε­τάλλευσης που συγκροτούνται ιστορικά και προσιδιάζουν ως τέτοιες αποκλειστικά στον κα­πιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Διαμέσου μιας διαδικασίας που λαμβάνει χώρα τόσο στα «άδυτα της παραγωγής» όσο και εκτός της άμεσης παραγω­γικής διαδικασίας, οι σχέσεις αυτές εγγράφονται στην ίδια την ύπαρξη του παραγωγικού υποκειμένου, σταθερο­ποιώντας την ταξική κυριαρχία στις νεώτερες κοινωνίες. Κάνοντας την εμφάνισή της ήδη στα 1843, η εν λόγω προβληματική βρίσκει την πλήρη της ανάπτυξη στο ώριμο μαρξικό έργο και ειδικότερα στο πλαίσιο της κριτι­κής των μορφών της καπιταλιστικής συνεργασίας, όπου καταδεικνύονται οι τεχνικές για την υπαγωγή και πειθάρχηση των παραγωγικών υποκειμένων στον καπιταλιστι­κό (ανα)παραγωγικό κανόνα και αναλύεται ο ιστορικός ρόλος της κρατικής εξουσίας στην εμπέδωση του κανόνα αυτού.