Μανόλης Αγγελίδης – Θανάσης Γκιούρας (επιμ.), Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους: Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, 2005

Επιλέξαμε και παρουσιάζουμε αποσπάσματα από τα έργα πέντε στοχαστών που έχουν να κάνουν με δύο κρίσιμα ζητήματα για τις ανθρώπινες κοινωνίες: την πολιτική και το κράτος. Καλύπτοντας το εύρος σχεδόν τριών αιώνων, οι πέντε αυτοί στοχαστές βάζουν ουσιαστικά τα θεμέλια αυτού που σήμερα θεωρείται η άποψη της νεωτερικότητας για το πώς πρέπει να οργανώνεται πολιτικά η κοινή ζωή των ανθρώπων. Εκείνο που κάνει επίκαιρα τα κείμενα αυτά σήμερα, παρόλο που στον 21ο αιώνα φαίνεται πια να έχουν λεχθεί και συμβεί τα πάντα, είναι το ότι μοιάζει να επιστρέφουμε σε μορφές πολιτικής αλλά και αντίληψης για το κράτος, που φαντάζουν προνεωτερικές (κράτος εξαίρεσης, αυτοκρατορικός σχηματισμός, δικαίωμα αντίστασης κλπ.). Έτσι, κρίνεται αναγκαίο να ξαναπιάσουμε τα θεωρητικά νήματα μιας γενεολογίας περί της πολιτικής… Continue reading

Θωμάς Νουτσόπουλος, Διαλεκτική και αξίες. Προβλήματα ανάλυσης διαλεκτικών εννοιών στο έργο των Hegel και Marx, 2005

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην κριτική ανακατασκευή ορισμένων σημαντικών διαστάσεων της σύγχρονης διαλεκτικής θεωρίας, όπως αυτή συγκροτείται στο έργο των Hegel και Marx. Επικεντρώνεται κυρίως στη διερεύνηση ζητημάτων που αναφέρονται στην παραγωγή και θεμελίωση κοινωνικο- ιστορικών αξιών και στη σχέση τους αφενός με τη συγκρότηση της διαλεκτικής μεθόδου και της αντίστοιχης προς αυτήν συγκρότηση του κοινωνικού αντικειμένου και αφετέρου με τη διαδικασία της κοινωνικής αναπαραγωγής.Με βάση αυτόν τον πυρήνα, η μελέτη θέτει προς ανάλυση τρία βασικά ερωτήματα, ήτοι το ερώτημα περί της σχέσης μεθόδου και αξιών, το ερώτημα περί του τρόπου επιβολής του δικαίου στην αστική κοινωνία και, τέλος, το ερώτημα περί του τρόπου αναπαραγωγής αυτής της κοτης μελέτης, η ανάλυση επικεινωνίας, η οποία συλλαμβάνεται ως πλέγμα ατομικών σκοποθεσιών και… Continue reading

Απόστολος Πανταζής, Η γένεση του μεθοδολογικού ατομισμού στις κοινωνικές επιστήμες. Προβλήματα κατασκευής κοινωνιολογικών και οικονομικών εννοιών, 2005

Στο παρόν βιβλίο εξετάζονται ζητήματα συγκρότησης του μεθοδολογικού ατομισμού στο πεδίο της κοινωνικής θεωρίας, όπως αποτυπώνεται στα έργα των Carl Menger (1844-1921) και Max Weber (1864-1920). Το κύριο θέμα έρευνας είναι η δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ της “ακριβούς” οικονομικής και κοινωνικής επιστήμης, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Carl Menger και της “νέας” κοινωνιολογικής μεθόδου, όπως αυτή κατασκευάστηκε από τον Max Weber. Σκοπός είναι, αφενός να δειχθεί ότι το έργο και των δύο θεωρητικών των κοινωνικών επιστημών μάς παρέχει ένα κοινό πλαίσιο προσέγγισης της σύγχρονης κοινωνίας της αγοράς και αφετέρου να τεθεί το ζήτημα των προϋπόθεσεων και των αντινομιών που ανακύπτουν από την υιοθέτηση του υποδείγματος του μεθοδολογικού ατομισμού.Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι το παραπάνω υπόδειγμα μετατοπίζεται από την οικονομική θεωρία, όπως αυτή διατυπώνεται… Continue reading

Εργασία και πολιτική. Συνδικαλισμός και οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα 1974-2004

Εργασία και πολιτική : συνδικαλισμός και οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα, 1974-2004 : 10ο επιστημονικό συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 18-21 Μαίου 2005 Βάλια Αρανίτου, Ο εργατικός συνδικαλισμός ως παράγοντας ενίσχυσης των εθνικών εργοδοτικών οργανώσεων Χρ. Βερναρδάκης/Κ. Μαυρέας/Β. Πατρώνης, Συνδικάτα και σχέσεις εκπροσώπησης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1990-2004 Ηλ. Γαληνός, Ασκήσεις κοινωνικής εταιρικότητας στο ελληνικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων Δ. Ν. Γράβαρης, Εργατικά συνδικάτα και κρατική πολιτική Απ. Δεδουσόπουλος, Διαρθρωτικές αλλαγές και συνδικαλιστικό κίνημα Μιχ. Σπουρδαλάκης, Πολιτικά κόμμα και συνδικάτα. Βίοι παράλληλοι Θαν. Τσακίρης, Σχέσεις μεταξύ πολιτικών κομμάτων και συνδικαλιστικών παρατάξεων: Η περίπτωση των συλλόγων εργαζομένων σε κρατικές τράπεζες ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Ν. Καλτσόγια–Τουρναβίτη, Γυναίκες και συνδικαλισμός Γ. Κατρούγκαλος, Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο και το φάντασμα του ελληνικού κορπορατισμού… Continue reading