Νίκος Βαφέας – Γιάννης Κουμπουρλής (επιμ), Ιστορική κοινωνιολογία. Αντικείμενο και μέθοδος, 2014

Η σχέση μεταξύ της Ιστορίας και της Κοινωνιολο- γίας συνιστά ένα μεθοδολογικό πρόβλημα που α­πασχολεί εδώ και δεκαετίες τις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Συναφές, αν και όχι α­πολύτως ταυτόσημο με αυτό, είναι το Ζήτημα της πιθανότητας -ή, για άλλους, της αναγκαιότητας- σύνθεσης των δύο επιστημών σε έναν συγκροτη­μένο ενιαίο επιστημονικό κλάδο, τον οποίο θα μπορούσαμε grosso modo να ονομάσουμε «Ιστο­ρική Κοινωνιολογία». Ο παρών τόμος επιχειρεί να επισκοπήσει τη συΖήτηση περί του αντικειμένου και της μεθόδου, ή των μεθόδων, της Ιστορικής Κοινωνιολογίας, όπως αυτή εκτυλίχτηκε τις τελευ­ταίες δεκαετίες παράλληλα με τη συΖήτηση περί της σχέσης ανάμεσα στην Ιστορία και την Κοινωνιολογία. Συγκεντρώνει εννέα μεταθεωρητικά κείμενα, γραμμένα από επιφανείς ιστορικούς κοινωνιολόγους, τα οποία απηχούν ποικίλες και ενίοτε αλληλοσυγκρουόμενες επιστημολογικές θέσεις και… Continue reading