Συνέδρια

Οι λειτουργίες του κράτους σε περίοδο κρίσης. Θεωρία και ελληνική εμπειρία

1ο Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειον Πανεπιστήμιο, 4-6 Οκτωβρίου 1989

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: Κ. Ψυχοπαίδης, Κρίση Θεωρίας στις Σύγχρονες Κοινωνικές Επιστήμες, Μαν. Αγγελίδης, Κρίση Κοινωνικών Πολιτικών: Ζητήματα Αναπροσδιορισμού Πλαισίων Κοινωνικών ∆ικαιωμάτων. ∆. Γράβαρης, Κρίση Θεωρίας και Κρίση του Κοινωνικού Κράτους: Τάσεις και Προβλήματα σε Σύγχρονες Θεωρίες περί Κοινωνικού Κράτους. Μ.Θ.Χλέτσος, Μια ∆ιαφορετική Αντίληψη για τη Σχέση Ανάμεσα στο Κράτος και την Κοινωνία. Β.Φιοραβάντες, Στοιχεία μιας Σύγχρονης Κριτικής Θεώρησης για το Κράτος. Σπ.Παπασπηλιόπουλος: Κράτος, Λαός, ∆ημοκρατία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: I. Σαμαράς, Η Αντικειμενική Αναγκαιότητα των Οικονομικών Λειτουργιών του Κράτους. Γ. Σταμάτης, Οι ∆εδηλωμένοι και οι Πραγματικοί Στόχοι της Κρατικής ∆ιαχείρισης της Οικονομικής Κρίσης. Μ. Ψαλιδόπουλος, Σύγχρονες Ερμηνείες της Κρίσης του 1929: Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας. Σ. Ιωαννίδης, Hayek-Sraffa-Lucas: Η Επικαιρότητα μια Συζήτησης για τον «Επιχειρησιακό Κύκλο». Ζ. ∆εμαθάς, Κράτος, Τράπεζες και Χρήμα: Μια ∆ιαδικασία Εκσυγχρονισμού. Α. Μητρόπουλος, Ανασύνταξη του Καπιταλισμού και Εργατικό Κίνημα. ∆. Ουζουνίδης, Επιστήμη και Τεχνολογία: Μορφές Κρατικομονοπωλιακής Συνεργασίας στο Σύγχρονο Καπιταλισμό.

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ∆. Ντόγκας, Εμπειρικός Έλεγχος των Μαρξιστικών Θεωριών για την Κρίση στην Ελλάδα, 1965-1985. Γ. Καραμπελιάς, Πάλη των Τάξεων, Οικονομική Κρίση και ∆ιόγκωση του Κράτους.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: Μ.Λαμπρινίδης/Θ.Πάκος, Η ∆ημοσιονομική Κρίση στην Ελλάδα. Θ.Γεωργακόπουλος,Οικονομική κρίση και Φορολογική Εναρμόνιση: Εμπειρία από την Εφαρμογή του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα. Ι. Καλογήρου, Η Αγοραστική Λειτουργία του Κράτους σε Περίοδο Κρίσης και Αναδιαρθρώσεων: Η Ελληνική Περίπτωση στη ∆εκαετία του ’80. Α. Μακρυδημήτρης, Τα Χαρακτηριστικά της Ελληνικής ∆ιοικητικής Κρί- σης. Ο. Στασινοπούλου, Κοινωνικό Κράτος και Κρίση.

ΧΩΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ∆. Ρόκος, Η Αντικειμενικοποίηση Σημαντι- κών Λειτουργιών του Κράτους: Αρχές, Μέθοδοι, Μέσα και Πρακτικές. Ι. Ψυχάρης, Έλεγχος και Ερμηνεία των Πολιτικών Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα 1976-87. Λ. Τσουλουβής/ Μ.Πετμεζίδου, Όψεις Κρατικού

Περιεχόμενα

Περισσότερα