Επιστημονική βιβλιοθήκη

Μανόλης Αγγελίδης/Κοσμάς Ψυχοπαίδης (επιμ.), Κείμενα πολιτικής οικονομίας και θεωρίας της πολιτικής, 2015

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συλλογή προέρχονται από ένα πεδίο επιστημονικής σκέψης στον χώρο των κοινωνικών επιστημών, το οποίο σήμερα, με τον καταμερισμό μεταξύ των εξειδικευμένων επιστη­μών, έχει παραμεληθεί, παρότι είναι συγκροτησιακό για τις επιστήμες αυτές και θέτει το πρόβλημα της ενότητάς τους. Πρόκειται για το πεδίο που τον 18° αιώνα ονομαζόταν «Πολι­τική Οικονομία» ή «Κρατική Οικονο­μία» και αναφερόταν στη σχέση δη­μοσίου χώρου και κοινωνίας των ιδιωτών στις διαμορφούμενες αστικές κοινωνίες.

Στα κείμενα αυτά παρακολουθού­με την πορεία για τη συγκρότηση μιας ενιαίας κοινωνικής επιστήμης ως Πολιτικής Οικονομίας από τις πρώτες προσπάθειες έως την αμφισβήτηση και την υπονόμευσή της στις σύγχρο­νες προσεγγίσεις του 20ου αιώνα. Η αλλαγή αυτή συνιστά ταυτόχρονα και μιαν αλλαγή στη μέθοδο. Στις απαρ­χές της επιστήμης της Πολιτικής Οικο­νομίας εθεωρείτο αυτονόητη η σύνδεση των προβλημάτων της αγοράς και της πολιτικής με μια ηθική θεωρία της ευδαιμονίας ενώ οι σύγχρονες τοποθετήσεις χαρακτηρίζονται από την αποσύνδεση των προβλημάτων περιγραφής των κοινωνικών επιστημών από αξιολογήσεις’ η αποσύνδεση αυτή και η αμφισβήτηση της ενότητας της Πολιτικής Οικονομίας ως ηθικής επιστήμης έχει οδηγήσει σε αντίστοιχη αμφισβήτηση του ίδιου του αντικειμένου της κοινωνίας.

Περιλαμβάνονται κείμενα των Adam Smith, John Stuart Mill, Karl Marx, Gustav Schmoller, Carl Menger, Ludwig von Mises, Rudolf Hilferding, Joseph Scumpeter, John Maynard Keynes και Friedrich von Hayek.