Ανθολογήσεις

Μανόλης Αγγελίδης – Θανάσης Γκιούρας (επιμ.), Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους: Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, 2005

Επιλέξαμε και παρουσιάζουμε αποσπάσματα από τα έργα πέντε στοχαστών που έχουν να κάνουν με δύο κρίσιμα ζητήματα για τις ανθρώπινες κοινωνίες: την πολιτική και το κράτος. Καλύπτοντας το εύρος σχεδόν τριών αιώνων, οι πέντε αυτοί στοχαστές βάζουν ουσιαστικά τα θεμέλια αυτού που σήμερα θεωρείται η άποψη της νεωτερικότητας για το πώς πρέπει να οργανώνεται πολιτικά η κοινή ζωή των ανθρώπων. Εκείνο που κάνει επίκαιρα τα κείμενα αυτά σήμερα, παρόλο που στον 21ο αιώνα φαίνεται πια να έχουν λεχθεί και συμβεί τα πάντα, είναι το ότι μοιάζει να επιστρέφουμε σε μορφές πολιτικής αλλά και αντίληψης για το κράτος, που φαντάζουν προνεωτερικές (κράτος εξαίρεσης, αυτοκρατορικός σχηματισμός, δικαίωμα αντίστασης κλπ.). Έτσι, κρίνεται αναγκαίο να ξαναπιάσουμε τα θεωρητικά νήματα μιας γενεολογίας περί της πολιτικής και του κράτους, ενθυμούμενοι για μια ακόμη φορά πόσο χρήσιμη είναι η διαλεκτική για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Γιατί ακριβώς μέσα από τη διαλεκτική σύνθεση των εν πολλοίς αντιθέτων απόψεων των στοχαστών που ανθολογούνται εδώ, είμαστε σε θέση να σκεφτούμε κι εμείς με τη σειρά μας το μέγα ζήτημα που κανονικά θα έπρεπε να μας απασχολεί καθημερινά: την αυτονομία του κοινωνικού όντος σε συνθήκες αυξανόμενης ετερονομίας.