Επιστημονική βιβλιοθήκη

Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, Η χαμένη συναίνεση. Κοινωνικό κράτος, καπιταλισμός, δημοκρατία, 2016

Πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που οι κοινωνίες της Δύσης είναι πολύ πλουσιότερες απ’ ό,τι ήταν τη δεκαετία του ’70 και ταυτόχρονα διαθέ­τουν μικρότερης κλίμα­κας Κοινωνικό Κράτος σε σύγκριση με το παρελ­θόν, αυτό να βρίσκεται αντιμέτωπο με το διαρ­κές φάντασμα της λιτό­τητας;

Η απάντηση βρίσκεται στη μορφή της συναίνε­σης που διαμορφώνεται σε κάθε ιστορική περίοδο ανάμεσα στον καπιταλι­σμό και τη δημοκρατία.

Το βιβλίο αυτό αναλύ­ει τις διαφορετικές μορ­φές που παίρνει αυτή η σχέση κατά τη μεταπολεμική περίοδο, ανατρέχοντας στις θεωρίες που διατυπώθηκαν γύρω από το Κοινωνικό Κράτος, με έμφαση στις διαδρομές που α­κολουθεί η νομιμοποίηση του τελευταίου από την εποχή της συγκρότησης του μέχρι την τελευταία καπιταλιστική κρίση.