Επιστημονικά συνέδρια

Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα (1980-2001), 9ο Επιστημονικό Συνέδριο, 2004

Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα: 9ο Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειο Πανεπιστήμιο, 9-12 Απριλίου 2003

ΜΕΡΟΣ Ι: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΪΚΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ:

Δ.Γράβαρης,Η πολιτική οικονομία των μορφών νομιμοποίησης. Από το λαϊκισμό στον τεχνοκρατικό εκσυγχρονισμό. Ν.Σεβαστάκης, Μετανεοτερικός λαϊκισμός στην Ελλάδα. Γ.Δαρεμάς, Ανα-χρονιστικός εκσυγχρονισμός και ελληνικές πολιτισμικές χρονοδομές.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

Σ.Σακελλαρόπουλος,.Σωτήρης, Μεταλλαγές του κομματικού φαινομένου και θωράκιση του πολιτικού επιπέδου απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα. Λ.Κωτσονόπουλος, Οργανωτικές και λειτουργικές μεταβολές των δυο σημαντικότερων πολιτικών κομμάτων της

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ:

Α.Μοσχονάς, Επισημάνσεις για τη μεταβαλλόμενη λογική της ταξικής διάρθρωσης στην ελληνική κοινωνία. Δ.Κατσορίδας, Μεταβολές στην ταξική δομή: Η σύνθεση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ:

Γ.Στασινόπουλος, Εκσυγχρονισμός, οικονομική ανάπτυξη και συλλογική δράση στη μεταπολεμική ελληνική κοινωνία: Μια ετερόδοξη προσέγγιση. Θ.Τσακίρης, Κράτος- κόμμα- συνδικάτο 1980-2001: μεταξύ ενσωμάτωσης και αμφισβήτησης. Η.Γεωργαντάς, Η πόρρω εξουσία: οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και η πολιτική οικονομία της ρύθμισης. Β. Αρανίτου, Η ενίσχυση της εκπροσώπησης των εργοδοτικών οργανώσεων και ο κοινωνικός διάλογος στην Ελλάδα. Δ.Παπούλιας, Η αναποτελεσματικότητα των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ:

Θ.Λάγαρης, Μεταξύ εθνικισμού και φιλελευθερισμού. Η ελληνική πολιτική ελίτ και η έννοια της δημοσιότητας πριν και μετά το 1980. Ν.Λέανδρος, Τεχνολογική αλλαγή και στρατηγικές αναδιάρθρωσης στη βιομηχανία των μέσων. Γ. Χάλαρης/Κ.Ψυχοπαίδης, Τηλεοπτικός χώρος και κοινωνική αλλαγή.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ:

Γ.Λιάγκουρας, Επιτυχίες και αποτυχίες της οικονομικής πολιτικής ή κρίση και αναδιάρθρωση του μοντέλου ανάπτυξης; Η ελληνική οικονομία την περίοδο 1975­2001. Α.Μωϋσίδης/Ν.Καμπέρης, Παραγωγικός εκσυγχρονισμός και κοινωνική ανασύνθεση στον αγροτικό χώρο.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ:

Γ.Αργείτης, Απορρύθμιση και νομισματική σταθερότητα: Ο εγκλωβισμός της οικονομικής πολιτικής στο μύθο της αγοράς. Π.Λιαργκόβας/Β.Πατρώνης, Διλήμματα της οικονομικής πολιτικής: Από τα σταθεροποιητικά προγράμματα (1985-87 και 1991-93) στο πρόγραμμα σύγκλισης (1994-99). Γ.Λιοδάκης/Γ.Κυριακάκης, Από την «εξάρτηση» στη διεθνή ολοκλήρωση του ελληνικού κεφαλαίου.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ:

Ζ.Δεμαθάς, Η διαχείριση του εδάφους στην Ελλάδα και η πολιτική γης και κατοικίας. Όρια, δυνατότητες και πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός ή στρέβλωση; Π.Γετίμης/Ν.Μαραβά, Νέες σχέσεις μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην κατασκευή και λειτουργία των μεγάλων έργων υποδομής στην Ελλάδα. Τάσεις και εξελίξεις στις δεκαετίες του 1980 και 1990. Α.Ροβολής/Σ.Σκορδίλη/Κ.ΧατΖημιχάλης, Μια πρόταση για την εκτίμηση των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα (1990-2001). Γ.Ψυχάρης, Η Ελληνική Περιφερειακή Πολιτική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1981-2001.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ:

Σ.Ρομπόλης/Γ.Ρωμανιάς, Κρατικές πολιτικές στην κοινωνική ασφάλιση. Κ.Σουλιώτης, Οι μεταρρυθμίσεις του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Το ασύμπτωτο μεταξύ στόχων και πολιτικής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Ε.Ζαμπέτα, Ελληνική εκπαίδευση 1980-2001: Από το αίτημα του εκδημοκρα­τισμού στην προώθηση της επιχειρηματικότητας. Ν.Παπαδάκης, Η επιούσια αμφισβήτηση. Πανεπιστημιακή μεταρρύθμιση, κρατική πολιτική και κοινωνική αλλαγή στη Γ’Ελληνική Δημοκρατία.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ:

Σ.Σεφεριάδης, Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση στην ελληνική συγκυρία: Δημόσιες πολιτικές και συνδικαλιστικές συνέργιες. Γ.Κουζής, Η ευελιξία ως επιμέρους έκφραση των πολιτικών διαχείρισης του χαμηλού εργατικού κόστους στην Ελλάδα. Γ.Πετράκη, Η οργάνωση της εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Φ. Κουτεντάκης, Προσωρινή απασχόληση. Η ευρωπαϊκή εμπειρία και η ελληνική περίπτωση. Δ.Λαφαζάνη, Νέα μετανάστευση προς την Ελλάδα: όψεις, τάσεις και πολιτικές.

Για τον τόμο με τις εισηγήσεις του συνεδρίου, πατήστε εδώ