Επιστημονική βιβλιοθήκη

Απόστολος Πανταζής, Η γένεση του μεθοδολογικού ατομισμού στις κοινωνικές επιστήμες. Προβλήματα κατασκευής κοινωνιολογικών και οικονομικών εννοιών, 2005

Στο παρόν βιβλίο εξετάζονται ζητήματα συγκρότησης του μεθοδολογικού ατομισμού στο πεδίο της κοινωνικής θεωρίας, όπως αποτυπώνεται στα έργα των Carl Menger (1844-1921) και Max Weber (1864-1920). Το κύριο θέμα έρευνας είναι η δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ της “ακριβούς” οικονομικής και κοινωνικής επιστήμης, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Carl Menger και της “νέας” κοινωνιολογικής μεθόδου, όπως αυτή κατασκευάστηκε από τον Max Weber. Σκοπός είναι, αφενός να δειχθεί ότι το έργο και των δύο θεωρητικών των κοινωνικών επιστημών μάς παρέχει ένα κοινό πλαίσιο προσέγγισης της σύγχρονης κοινωνίας της αγοράς και αφετέρου να τεθεί το ζήτημα των προϋπόθεσεων και των αντινομιών που ανακύπτουν από την υιοθέτηση του υποδείγματος του μεθοδολογικού ατομισμού.
Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι το παραπάνω υπόδειγμα μετατοπίζεται από την οικονομική θεωρία, όπως αυτή διατυπώνεται στο εσωτερικό των έργων του Carl Menger, Αρχές της θεωρίας της εθνικής οικονομίας (1871) και Έρευνες για τη μέθοδο των κοινωνικών επιστημών και ιδιαίτερα της πολιτικής οικονομίας (1883) στην κοινωνιολογία της οικονομίας, στο εσωτερικό του βεμπεριανού έργου, κυρίως μέσω της εξέτασης του Βασικού σχεδίου για τις παραδόσεις γενικής “θεωρητικής” εθνικής οικονομίας (1898), του κειμένου Ο Roscher, o Knies και τα λογικά προβλήματα της ιστορικής εθνικής οικονομίας (1903-1906) και της Βασικές κοινωνιολογικές κατηγορίες της οικονομίας (1920).