Αξιολογικά

Τεύχος 19 (Μάιος 2008)

ΓΩΡΓΟΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Τρόποι δύναμης. Προκαταρκτικές αναλύσεις ορισμένων αμφιλεγόμενων κομβικών εννοιών της γνωσιοθεωρίας και της πολιτικής φιλοσοφίας του John Locke

ΘΩΜΑΣ ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το πρόβλημα της ρύθμισης του επιτοκίου στον όψιμο μερκαντιλισμό: Η διαμάχη του J. Locke και του Sir J.Child.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ: Πολιτική οικονομία και θεωρία των δικαιωμάτων στον κλασικό φιλελευθερισμό: Η παράδοση του John Locke

ΚLAUS VIEWEG: Η νεωτερική τέχνη ως «τέλος της τέχνης»

ΠΑΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ: Φαινομενολογική διασάφηση της κριτικής του Heidegger στη νέο-καντιανή θεωρία των αξιών (κατά τις παραδόσεις του 1919)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: Συντακτική εξουσία και συντακτικό υποκείμενο στον Abbe Sieyés και τον Τhomas Paine

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΟΥ: Οι προϋποθέσεις του θεσμικού διαχωρισμού κοινωνίας και κράτους στον Μεγάλο Μετασχηματισμό του Karl Polanyi

ΜΥΡΩΝ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ: Συλλογική συνείδηση και συλλογικές παραστάσεις στον Εμίλ Ντυρκέμ