Αξιολογικά

Τεύχος 1 (Νοέμβριος 1990)

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα

Ο A. Smith και η κριτική μέθοδος της πολιτικής οικονομίας

Κοσμάς Ψυχοπαίδης

Μορφικές μεταβολές όρων στο Καντιανό έργο: φυσικο-επιστημονικές και κοινωνικο-επιστημονικές χρήσεις

Ιόλη Πατέλλη

Σχετικά με την αντικειμενικότητα των οικονομικών φαινομένων: μια κριτική της έννοιας της άγνοιας στο έργο του Hayek

Σταύρος Ιωαννίδης

Η κριτική των αντινομιών του φιλελευθερισμού: δύο μελέτες του C.B. Macpherson

Νίκος Κιντής

Μια προβληματική προσπάθεια ανακατασκευής του φυσικού δικαίου

Δημήτρης Κοτρόγιαννος